Energetska bilanca stana, kuće ili zgrade

Energetska bilanca stana, kuće ili zgrade Energetska bilanca stana, kuće ili zgrade Energetsko certificiranje

Zgrade su najveći pojedinačni potrošač energije i zbog dugog životnog vijeka se ne mogu zanemariti. Negativni učinci na okoliš u direktnoj su vezi s količinom korištene energije i aktivnošću koja se u zgradi obavlja. U zgradama se energija koristi za različite potrebe ovisno o karakteristikama njezinog oblika i konstrukcijskih materijala, energetskih sustava (sustava grijanja, klimatizacija, i dr.), klimatskih uvjeta podneblja na kojem se nalazi i navikama korisnika.

Potrošnja namijenjena za grijanje, pripremu tople vode i klimatizaciju predstavlja najznačajniji dio energetske potrošnje u zgradama. Glavni cilj energetske učinkovitosti u zgradarstvu je uspostaviti mehanizme koji će trajno smanjiti energetske potrebe pri izgradnji i korištenju novih zgrada, kao i rekonstrukciji postojećih.

Osnovni pojmovi za analizu potrošnje energije u zgradama su toplinski gubici i dobici, koeficijent prolaza topline, stupanj grijanja i stupanj korisnog djelovanja i oni su ključni za određivanje energetske bilance zgrade.

Energetska bilanca zgrade podrazumijeva sve energetske gubitke i dobitke zgrade, odnosno koliko je energije potrebno da bi se zadovoljile toplinske potrebe zgrade. Dok god su toplinski dobici energije dovoljni za pokrivanje toplinskih gubitaka, u zgradi će se održavati željeni uvjeti toplinske ugodnosti.

Željeni uvjeti toplinske ugodnosti predstavljaju stanje toplinske ravnoteže koja se može izraziti na sljedeći način:

Qin Qsun = Qtrans + Qgg + Qven

gdje je Q primarna energija goriva koje se koristi za grijanje prostora,Qinunutarnji toplinski dobici, Qsun toplinski dobici od Sunca, Qtrans transmisijski gubici, Qvent ventilacijski gubici te Qgg gubici u sustavu grijanja. 

Lijeva strana jednadžbe prikazuje toplinske dobitke iz goriva koje se koristi za zagrijavanje : primarna energija Q, toplinska energija dobivena od korisnika i uređaja unutar prostora (unutarnji ili interni toplinski dobici Qin) te toplinska energija Sunca Qsun. Desna strana jednadžbe opisuje toplinske gubitke. Primarna energija Q veća je od korisne energije, jer se unutarnja energija goriva ne može iskoristiti u potpunosti, a tehnički sustavi koji se koriste isto imaju svoje gubitke Qgg(gubici zbog nepotpunog izgaranja i preko ispuštenih dimnih plinova te zbog zračenja i konvekcije). Prolazom (transmisijom) toplinske energije kroz elemente ovojnice zgrade nastaju transmisijski gubici Qtrans. Oni ovise o konstrukcijskim elementima zgrade (materijalima izrade vanjske ovojnice – npr. opeka, armirano-betonska konstrukcija), debljini toplinske zaštite, tipu prozora, vrata, itd. Pored njih postoje i gubici zbog provjetravanja, tzv. ventilacijski gubici (Qvent), koji se određuju natemelju potrebnog broja izmjena zraka, propisanih normama. 

Energetska Bilanca Zgrade

Slika - Energetska bilanca zgrade

 

Raspodjela Termickih Gubitaka

Slika - Raspodjela termičkih gubitaka

Navedeni elementi energetske bilance ukazuju osnovnu ideju postizanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu tj. manje vrijednosti primarne energije Q. Kako bi se postignula ista toplinska ravnoteža kao i u slučaju kad nisu provedene mjere energetske učinkovitost, potrebno je transmisijske, ventilacijskih gubitke i gubitke u sustavu grijanja smanjiti na najmanju moguću mjeru, a povećati toplinske dobitke od Sunca. 

Struktura potrošnje energije po energetskim sustavima u zgradi ovisi o klimatskim prilikama. Udio potrošnje energije u sustavu grijanja može varirati od 30 do 60%, dok udio potrošnje energije u rashladnom sustavu može varirati od 3 do 15%. Najveći utjecaj na potrošnju energije u zgradi (osim ponašanje korisnika) imaju oblik građevine (omjer grijane i ukupne površine građevine), toplinska izolacija i izvedba energetskih sustava.

Energetski Certifikat Zagreb
Energetski certifikat Zagreb