Energetski certifikat stambenih zgrada

Energetski certifikat stambenih zgrada Energetski certifikat stambenih zgrada Energetsko certificiranje

Energetski certifikat je dokument koji na pregledan način predočavaju energetska svojstva zgrade i koji ima propisani sadržaj i izgled, a izdaje ga ovlaštena osoba.

Energetski certifikat nezaobilazan je u medijima od ulaska Hrvatske u Europsku uniju te je postao obavezan dokument prije prodaje nekretnine. Početkom 2016. godine možemo očekivati da će energetski certifikat biti obavezan dokument i za sve stanove, kuće, poslovne i privatne prostore koji se iznajmljuju. Sastoji se od 5 stranica i vrijedi 10 godina.Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskim svojstvima zgrade i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, te u odnosu na referentne vrijednosti.

 Vrijednosti koje su istaknute na energetskom certifikatu odražavaju energetska svojstva zgrade i potrošnju energije izračunatu na temelju pretpostavljenog režima korištenja zgrade i ne moraju nužno izražavati realnu potrošnju u zgradi ili njezinoj samostalnoj uporabnoj jedinici jer ona uključuje i ponašanje korisnika.

Energetski certifikat sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji i referentne vrijednosti, objašnjenja tehničkih pojmova, te popis primijenjenih propisa i normi. Energetski certifikat za postojeće zgrade obvezno sadrži i prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. Energetski certifikat za nove zgrade sadrži preporuke za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade. 

Energetski certifikat stambene zgrade sadrži pet stranica sljedećeg sadržaja: 

 

1. Prva stranica energetskog certifikata sadrži:

1.1. opće podatke o zgradi:
1.1.1. vrsta zgrade (prema podjeli iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika),
1.1.2. lokacija zgrade (katastarska čestica, ulica, kućni broj, mjesto s poštanskim brojem),
1.1.3. ime i prezime vlasnika odnosno investitora zgrade,
1.1.4. naziv izvođača radova,
1.1.5. godina završetka izgradnje,

1.2. energetski razred zgrade na skali od A+ do G,

1.3. podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat:
1.3.1. ime i prezime ovlaštene fizičke odnosno naziv ovlaštene pravne osobe koja je izdala energetski certifikat, te ime i prezime imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi,
1.3.2. registarski broj ovlaštene osobe
1.3.3. broj energetskog certifikata,
1.3.4. datum izdavanja energetskog certifikata i rok važenja, 1.3.5. potpis ovlaštene fizičke osobe odnosno imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi,

1.4. podatke o zgradi:
1.4.1. ploština korisne površine zgrade AK [m2],
1.4.2. obujam grijanog dijela zgrade Ve [m3],
1.4.3. faktor oblika f0 [m-1],
1.4.4. koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka (po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade),


2. Druga stranica energetskog certifikata sadrži:

2.1. klimatske podatke:
2.1.1. klimatski podaci (kontinentalna ili primorska Hrvatska),
2.1.2. broj stupanj dana grijanja SD [Kd/a],
2.1.3. broj dana sezone grijanja Z [d],
2.1.4. srednja vanjska temperatura u sezoni grijanja θe [oC],
2.1.5. unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja θi [oC],

2.2. podatke o termotehničkim sustavima zgrade:
2.2.1. način grijanja (lokalno, etažno, centralno, daljinski izvor),
2.2.2. izvori energije koji se koriste za grijanje i pripremu potrošne tople vode,
2.2.3. način hlađenja (lokalno, etažno, centralno, daljinski izvor),
2.2.4. izvori energije koji se koriste za hlađenje,
2.2.5. vrsta ventilacije (prirodna, prisilna bez povrata topline, prisilna s povratom topline),
2.2.6. vrsta i način korištenja sustava s obnovljivim izvorima energije,
2.2.7. udio obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje [%],

2.3. podatke o potrebnoj energiji:
2.3.1. godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za definirani profil korištenja za
referentne klimatske podatke, QH,nd,ref [kWh/a] i specifična Q’’H,nd,ref [kWh/(m2a)],
2.3.2. godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za definirani profil korištenja za stvarne klimatske podatke, QH,nd [kWh/a], specifična, Q’’H,nd [kWh/(m2a)] i najveća dopuštena vrijednost Q’’H,nd,dop [kWh/(m2a)],
2.3.3. godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrošne tople vode za stvarne
klimatske podatke, QW u [kWh/a] i u [kWh/(m2a)],
2.3.4. godišnji toplinski gubici sustava grijanja za stvarne i referentne klimatske podatke QH,ls u [kWh/a] i u [kWh/(m2a)],
2.3.5.godišnji toplinski gubici sustava za zagrijavanje potrošne tople vode za stvarne klimatske podatke QW,ls u [kWh/a] i u [kWh/(m2a)],
2.3.6. godišnja potrebna toplinska energija za stvarne i referentne klimatske podatke QH u [kWh/a] i u [kWh/(m2a)],
2.3.7. godišnja isporučena energija za stvarne i referentne klimatske podatke Edel u [kWh/a] i u [kWh/(m2a)],
2.3.8 godišnja primarna energija za stvarne i referentne klimatske podatke Eprim u [kWh/a] i u [kWh/(m2a)],
2.3.9. godišnja emisija CO2 za stvarne i referentne klimatske podatke u [kg/a] i [kg/(m2a)],

2.4. podatke o koeficijentu prolaska topline za određene građevne dijelove zgrade:
2.4.1. vrijednost koeficijenta prolaska topline, U [W/(m2K)], koji se odnosi na građevni dio s najvećom površinom iz svake pojedine skupine građevnih dijelova zgrade za koje je propisana ista najveća dopuštena vrijednost koeficijenta prolaska topline,
2.4.2. najveća dopuštena vrijednost koeficijenta prolaska topline, Umax [W/(m2K)], za pojedinu skupinu građevnih dijelova zgrade,

 

3.Treća stranica energetskog certifikata za postojeće zgrade sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. Za nove zgrade, treća stranica energetskog certifikata sadrži preporuke za korištenje zgrade vezano na ispunjenje
bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade,

 

4. Četvrta stranica energetskog certifikata sadrži objašnjenje tehničkih pojmova,

 

5. Peta stranica energetskog certifikata sadrži detaljan popis propisa, normi i proračunskih postupaka za određivanje podataka navedenih u energetskom certifikatu. 

Energetski certifikat Zagreb