Energetski pregled

Energetski pregled Energetski pregled Energetski certifikat

Energetski pregled i popis mjera za poboljšanje energetskih svojstava i sustava grijanja moguće je izraditi za svaku zgradu, kuću i stan. Energetski pregled je energetsko istraživanje pomoću posebne opreme i može se smatrati i kao procjena energetske iskoristivosti u zgradi. Kljuĉan za analizu efikasnosti potrošnje energije i vode te se pomoću njega mogu se kontrolirati troškovi i smanjiti potrošnja energenata.

Sastavni dio energetskog pregleda su preporuke za promjenu naĉina rada ili ponašanja te preporuke za primjenu zahvata i realizaciju investicija kojima se postiţe poboljšanje energetske efikasnosti. Energetski pregled može biti opći i detaljan. Kod općeg energetskog pregleda, podaci se prikupljaju i obraĊuju kako bi se razumjeli naĉini korištenja energije i vode u zgradi te identificirale mjere poboljšanja energetske efikasnosti i time stvorila podloga za provedbu detaljnog energetskog pregleda. Ukoliko rezultati općeg pregleda ukazuju na postojanje znaĉajnog prostora za poboljšanje energetske efikasnosti , potrebno je provesti detaljni energetski pregled kako bi se mjerenjima na lokaciji potvrdili uoĉeni potencijali. Energetski pregled koristi tehničke podatke, sa područja mjerenja i nadzora, ispitujući korisnike i prošlu potrošnju energije u cilju obavljanja energetskog pregleda.

Sa stajališta energetske potrošnje - razdoblje izgradnje je izuzetno važan parametar. Zbog karakteristika gradnje i nedostatka propisa o toplinskoj zaštiti, u razdoblju najveće stambene izgradnje od 1950. do 1980. godine, izgrađen je niz stambenih i nestambenih zgrada s prosječnom potrošnjom energije za grijanje od preko 200 kWh/m². Prosječne stare zgrade godišnje troše 200-300 kWh/m² energije za grijanje, standardno izolirane kuće ispod 100, suvremene niskoenergetske kuće ispod 40, a pasivne i nulenergetske kuće 15 kWh/m² i manje. Energijom koju potrošimo u standardno izoliranoj kući danas moţemo zagrijati 3 do 4 niskoenergetske kuće ili 8 do 10 pasivnih kuća.

Dobiti kvalitetnu sliku o potrošnji energije i vode u analiziranom objektu te pripadajućim troškovima nemoguće je bez izrade energetske i troškovne bilance. Energetskom je bilancom predstavljena potrošnja pojedinih energenata u ukupnoj godišnjoj potrošnji energije. Troškovnom su bilancom predstavljeni troškovi za pojedine energente i vodu. energetsku i troškovnu bilancu potrebno je povezati s aktivnostima u zgradi i na taj način otvoriti put razumijevanju zašto i koliko se troši energije i vode te koliko iznose pripadajući troškovi. Energetska i troškovna bilanca se izrađuju na temelju dobivenih računa o utrošenim energentima i vodi. Prilikom provedbe energetskog pregleda potrebno je prikupiti podatke o potrošnji energije i vode minimalno za prethodnu te u svim proteklim mjesecima tekuće godine kako bi se dobila što je moguće kvalitetnija slika o potrošnji energije i vode te pratećim troškovima.

Energetski certifikat Zagreb