Česta pitanja

Energetski certifikat omogućuje kupcu uvid u kvalitetu gradnje sa stajališta potrošnje energije. Primarna svrha energetskog certificiranja, tj. energetske certifikacije je u zaštiti kupaca i podizanju kvalitete gradnje, poticanju ulaganja u energetsku učinkovitost.
Od 2011. godine postoji zakonska obveza, ali su tek kasnije uvedene kazne. Prema zakonu od 01.07.2013. energetski certifikat prilikom prodaje mora imati svaka zgrada, stan ili poslovni prostor, koji se nalaze u zgradi većoj od 50m2. Od 01.01.2014. kažnjivo je oglašavanje u medijima nekretnina koje nemaju energetski certifikat.
Pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu od 1. siječnja 2016. godine. Taj datum je konačni rok do kada vlasnik nekretnine koja se iznajmljuje treba napraviti energetski certifikat.
Investitor nove zgrade dužan je osigurati energetski certifikat zgrade prije obavljanja tehničkog pregleda. Energetski certifikat se prilaže zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole.
Energetski razred zgrade je indikator energetskih svojstava zgrade. Postoji 8 energetskih razreda s time da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.
Energetski certifikat potrebno je pribaviti u slučaju prodaje zgrade ili njezinog posebnog dijela, dok za sklapanje ostalih ugovora kojima se stječe vlasništvo zgrade ili njezinog posebnog dijela ta obveza nije propisana.
Da, na temelju rezultata općeg energetskog pregleda može se pristupiti implementaciji nekih od mjera poboljšanja energetske efikasnosti. Naime, za mjere koje ne iziskuju velike investicije te ih karakterizira kratak period otplate uloženih sredstava nije potrebno provoditi detaljni energetski pregled.
Plan mjerenja je ključni dokument na temelju kojeg se provode aktivnosti na lokaciji tijekom obavljanja detaljnog energetskog pregleda. Unutar plana mjerenja moraju biti navedene sve ključne informacije nužne za uspješno obavljanje mjerenja. Također, plan mjerenja mora biti napisan na način da naručitelj na temelju njega može naručiti eventualnu neovisnu provjeru mjerenja.
Za ocjenu se trenutne prakse gospodarenja energijom na nekoj lokaciji najčešće koristi tzv. matrica SGE. Matrica ima 5. stupaca koji se odnose na različite elemente sustavnog gospodarenja energijom. U redovima matrice opisani su različiti nivoi uspostavljenosti kroz stupac prikazanog elementa sustavnog gospodarenja energijom. Tijekom se općeg energetskog pregleda temeljem ove matrice ocjenjuje razina uspostavljenosti svakog od elemenata sustavnog gospodarenja energijom na lokaciji. Cilj je dostići najviše ocjene po svakom stupcu tj. elementu sustavnog gospodarenja energijom.
Energetski certifikat obavezan je za nekretninu koja se iznajmljuje nakon 1.1.2016. Za nekretnine za koje se ugovor o iznajmljivanju sklopi prije tog datuma energetski certifikat nije obavezan.
Energetski certifikat zgrade, odnosno njezina posebnog dijela ne izdaje se za zgradu, odnosno njezin poseban dio za koji nije potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom. Energetski se certifikat ne izdaje ni za zgradu koja ima rok uporabe dvije godine i manje, za zgradu namijenjenu održavanju vjerskih obreda, za zgradu ukupne korisne površine manje od 50 m² te industrijske zgrade, radionice i nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama.
Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 81/12, 29/13, 78/13) u čl. 8. propisuje da izdavanje energetskog certifikata nije potrebno za postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji. Budući da majčina sestra nije član uže obitelji, obveza izrade certifikata postoji.
Članak 24. novog Zakona o gradnji, koji je stupio na snagu 1.1.2014., propisuje da se energetski certifikat treba pribaviti prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinoga posebnog dijela. Iz čega proizlazi da te obveze nema ako se nekretnina poklanja.
Prema naputku Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja i HGK iz srpnja 2013. godine: Ukoliko se oglas za zgradu koje se prodaje objavljuje u medijima tada je potrebno u oglasu navesti i energetski razred te zgrade i to je odgovornost vlasnika. Kazne za posrednike u prometu nekretnina nisu propisane, ali ovlašteni posrednik dužan je poznavati važeće propise koji se odnose na područje njihove djelatnosti (u ovom slučaju propise koji se odnose na obvezu posjedovanja energetskog certifikata zgrade) te s istima upoznati stranke koje koriste njihove usluge.
Zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu moraju imati energetski certifikat zgrade izložen na mjestu jasno vidljivom posjetiteljima zgrade (u sklopu glavnog ulaza u zgradu). Javno se izlaže prva stranica energetskog certifikata koja sadrži osnovne podatke o zgradi i skalu energetskog razreda, te treća stranica energetskog certifikata koja sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane kod postojećih zgrada.
Ventilacijski sustav automatski odvodi iskorišteni zrak s neugodnim mirisima,višak vlage i štetnih tvari, te opskrbljuje sa svježim filtriranim zrakom.Zbog uklanjanja viška vlage osigurava odgovarajuće zdravstveno stanje zgrade, ugodnu atmosferu te spriječava plijesan i grinje.
Pribavljanje energetskog certifikata zgrade, odnosno samostalne uporabne cjeline, nije uvjet za ovjeru kupoprodajnog ugovora kod javnog bilježnika niti za upis nekretnine u zemljišnu knjigu.
Izdavanje energetskog certifikata obuhvaća i energetski pregled zgrade s davanjem prijedloga mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane.
Certifikat se izdaje na deset godina, nakon čega ga treba ponovo izraditi. Imate li velike građevinske zahvate na svojoj zgradi, s energetskim poboljšanjima, možete ga zatražiti i ranije, očekujete li da će biti višeg razreda.
Zgrade javne namjene i zgrade mješovite namjene moraju imati izrađen i javno izložen energetski certifikat, i to: grade korisne površine veće od 500 m² moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do kraja 2013., a zgrade korisne površine veće od 250 m² najkasnije do kraja 2015. Za nepridržavanje ovih odredbi predviđene su kazne od 10.000 do 150.000 kuna.
Ako se oglas za zgradu koja se prodaje objavljuje u medijima, tada u oglasu treba navesti i energetski razred te zgrade, a za to je odgovoran vlasnik. Kazne za agencije nisu propisane, ali agencija-posrednik u prometu nekretnina je ovlašteni posrednik nekretninama i kao takva je dužna poznavati propise koji se odnose na područje njihove djelatnosti (u ovom slučaju propise koji se odnose na obvezu posjedovanja energetskog certifikata zgrade) te ih predočiti strankama koje koriste njezine usluge.
Predviđena je novčana kazna za pravne osobe u iznosu od 25.000 kuna. Novčanom kaznom u iznosu od 15.000 kuna kaznit će se vlasnik građevine fizička osoba za isti prekršaj.
Ne, infracrvena termografija nije obavezna pri energetskom certificiranju, ali je preporučljiva. Najpouzdaniji način da se utvrdi energetska propusnost objekta je izmjera metodom infracrvene termografije. Njome se mogu otkriti nepravilnosti pri građenju koje mogu utjecati na preporuke u zaključku energetskog pregleda.
Energetski certifikat Zagreb