Energetski pojmovnik

Prikaži sve A B C Ć Č D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Z Ž
Pojam
Adaptacija

Adaptacija je sanacija i svako drugo izvođenje radova kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za uporabljivu građevinu, ali kojim se radovima ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena.

Agenda 21

Program za 21. stoljeće osnovni je predložak za uvođenje strategije održivog razvoja u nacionalne strategije donesen na Konferenciji o okolišu i razvoju 1992. godine u Rio de Janeiru. Sadržava akcije i planove koji bi omogućili da razvoj bude gospodarski, društveno i prije svega ekološki održiv.

Akumulacijsko jezero

Umjetno jezero u kojem se u doba obilatih oborina skuplja zaliha vode. Nastaje izgradnjom brane, koja zadržava vodu u prostranim dolinama matične rijeke, njezinih pritoka ili u pogodnim uvalama. Akumulirana voda služi za potrebe vodoprivrede. Ukupni obujam jezera sastoji se od mrtvog dijela (zamuljenje), korisnog obujma i, u pravilu, od retencijskog obujma (za preuzimanje vrlo velike količine vode). Ukupni obujam određuje se tako da se postigne ravnoteža između dotoka i potrošnje vode za određeno razdoblje.

Amortizacija

Pojam koji u knjigovodstvu označava postupak stalnog smanjenja neke od stavaka aktive (imovine poduzeća). Namjena amortizacije je zamjena potrošenih sredstava poduzeća za nova. Ako se radi o osnovnim sredstvima ona se najčišće amortiziraju u skladu sa zakonskim propisima.

Armirani beton

Armirani beton je beton kroz kojeg su prije saljevanja ugrađene: šipke, mreže, ploče ili vlakna (željezo, ili neki drugi materijal). Ovi materijali pojačavaju otpornost betona na vlak (zatezanje). Armirani beton predstavlja spoj betona i armiranog čelika koji na jednom mjestu objedinjuje i međusobno kombinira dobre osobine betona (relativno velika tlačna čvrstoća) i dobre osobine čelika (visoka vlačna čvrstoća).

Armiranobetonska dijafragma

Armiranobetonska dijafragma izvodi se posebnim strojem koji dio po dio kopa uzak rov oko buduće građevne jame, uz zaštitu otežane tekućine (isplaka). U iskopani se dio rova potom spušta armaturni koš, posebnim se postupkom puni betonom, pa se prelazi na sljedeći dio.

Atomsfera

Sloj zraka koji obavija planetu zemlju. Sastoji se od različitih plinova koji imaju zaštitnu ulogu, omogućavajući razvoj života na zemlji. Bez sloja atmosfere varijacije temperature na zemlji tijekom dana i noći bile bi tako velike da bi onemogućile postojanje života.

Baterija

Baterija ili akumulator označava svaki izvor električne energije proizvedene izravnim pretvaranjem kemijske energije koji se sastoji od jedne ili više primarnih baterijskih ćelija/članaka (koje se ne mogu puniti) ili jedne ili više sekundarnih baterijskih ćelija/članaka, baterijski sklop, prijenosna baterija ili akomulator označava svaku bateriju, gumbastu ćeliju, baterijski sklop ili akomulator, industrijska baterija ili akomulator.

Beton

Građevni materijal dobiven stvrdnjivanjem smjese nekog veziva (npr. cementa, sadre, bitumena, asfalta), agregata (npr. pijeska, šljunka, drobljenca, tucanika, troske, drobljene opeke) i vode. Poznat je bio već u antici.

Biomasa
Obnovljivi izvor energije, a čine ju mnogobrojni proizvodi biljnog i životinjskog svijeta. Biomasa uključuje ogrjevno drvo, grane i drvni otpad iz šuma, piljevinu, koru i druge ostatke iz drvne industrije, slamu, stabljike suncokreta, ostatke pri rezidbi vinove loze i maslina, kukuruzovinu, životinjski izmet i ostatke iz stočarstva, komunalni i industrijski otpad.
Energetski certifikat Zagreb