Općenito o energetskoj učinkovitosti

Engetski Certifikat Zagreb Izrada Energetski certifikat Zagreb Energetska učinkovitost

Razvoj ljudskog roda usko je povezan s kontroliranim korištenjem različitih oblika energije. Gospodarski razvoj i sve veća potrošnja ne mogu se zaustaviti i zahtijevaju sve više energije. 

Potrošnja energije jedan je od pokazatelja razvoja gospodarstva, tehnološkog razvoja, modernizacije i rasta životnog standarda. Izvještaj američke Administracije za energetske informacije (Energy Information Administration, EIA) predviđa da će potrošnja energije u svijetu porasti za 56% između 2010. i 2040.

Ukupna svjetska potrošnja energije raste s 0,55.1015 MJ u 2010. na 0,66.1015 MJ u 2020. odnosno na 0,86.1015 MJ u 2040. godini – slika 1. Velik dio rasta u potrošnji energije očekuje se u zemljama izvan Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), poznat kao ne-OECD-a, gdje je povećanje potražnje uzrokovano snažnim ekonomskim razvojem. Potrošnja energije u ne-OECD zemljama povećavati će se za 90%, a u zemljama OECD-a porast je predviđen za 17%.

Potrosnja Energije U Buducnosti

Slika - Svjetska potrošnja energije (MJ) za razdoblje 1990. – 2040. godine

Svjetska se opskrba energijom najvećim dijelom oslanja na potrošnju neobnovljivih izvora energije (fosilna goriva). Svijest o raspoloživim količinama fosilnih goriva (ugljena, nafte, naftnih derivata i prirodnog plina), kao i utjecajem koji njihovo korištenje ima na okoliš i klimatske promjene, nije se razvijala paralelno s njihovim iskorištavanjem. Mjerenje koncentracije ugljičnog dioksida, koji nastaju izgaranjem fosilnih goriva posljednjih godina, pokazalo je da se njegova koncentracija u Zemljinoj atmosferi povećala gotovo dvostruko u odnosu na onu na početku devetnaestog stoljeća. Znanstvenici su pronašli brojne dokaze koji upućuju da povećana koncentracija ugljičnog dioksida, putem efekta staklenika, utječe na globalno zatopljenje i da emisije stakleničkih plinova, koje su rezultat ljudskih aktivnosti, tome značajno doprinose.

U posljednjih dva desetljeća sve više postaje aktualan koncept održivog razvoja. Njegovo osnovno načelo je da razvoj društva ne smije ugrožavati budućnost generacija koje dolaze zbog prevelike i neracionalne potrošnje neobnovljivih izvora energije i dugoročnim uništavanjem i zagađivanjem okoliša koje oni izazivaju. Procjenjuje se da ukupne rezerve neobnovljivih izvora iznose 80 puta više od trenutne godišnje potrošnje energije u svijetu, no predviđeni porast potrošnje energije (slika) brzo će smanjivati rezerve, a njihova cijena će rasti što će utjecati na svjetsku ekonomiju i standard.

Bitan utjecaj na razvoj svijesti o štetnim utjecajima upotrebe fosilnih goriva imale su i dvije svjetske konferencije. Konferencijom Ujedinjenih naroda u Rio de  Janeiru 1992. godine globalno je podignuta svijest o štetnom djelovanju na okoliš. Kyoto protokolom iz 1997.godine obvezane su  razvijene zemlje da u razdoblju od 2008. do 2010. godine smanje emisije stakleničkih plinova u atmosferu za minimalno 5% razine koje su emitirale 1990. godine. Republika Hrvatska je potpisala Kyoto protokol 1999. godine, a ratificirala 2007. godine. Ratifikacija je uslijedila nakon što je Hrvatskoj odobreno povećanje emisije CO2 u odnosu na nisku prvobitnu vrijednost iz 1990. godine koja je bila posljedica smanjenja gospodarskih aktivnosti i energetske potrošnje u razdoblju Domovinskog rata. 

Suočeni s ograničenim količinama fosilnih goriva i njihovim štetnim djelovanjima, ljudi su se okrenuli razvoju i korištenju novih izvora energije. Obnovljivi prirodni izvori energije, koji se obnavljaju u cijelosti ili djelomično, su energija vodotoka, vjetra, Sunca, biogoriva, biomasa, bioplin, geotermalna energija, energija valova i dr. Povećanje učinkovitog korištenja energije te korištenje obnovljivih izvora energije važan je dio globalne i nacionalnih strategija, jer pristup energiji po prihvatljivim cijenama predstavlja preduvjet gospodarskog i socijalnog razvoja svakog društva. Tehničke mogućnosti za njihovu uporabu su velike, premašujući sve ostale već dostupne izvore, te su preporučeni kao prvenstveni izvori. Korištenje obnovljivih izvora energije i zaštita okoliša danas postaju temeljem održivog razvoja. 

Udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji još uvijek je relativno skroman i neće imati dominantni doprinos u bliskoj budućnosti. Zbog toga se posljednjih godina nastoji ostvariti što veća energetska efikasnost postojećih energetskih izvora, koja tako postaje najjeftiniji i najbrži način postizanja ciljeva održivog razvoja. Energetska učinkovitost se može provoditi u svim područjima krajnje potrošnje energije, a među njima je posebno značajno zgradarstvo. Održiva gradnja je jedan od najznačajnijih dijelova održivog razvoja, koja uključuje upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni po okoliš, energetsku učinkovitost građevina i gospodarenje otpadom koji nastaje pri gradnji i rušenju građevina. Održiva gradnja također mora osigurati trajnost, kvalitetu oblikovanja i konstrukciju uz financijsku, ekonomsku i ekološku prihvatljivost.

Energetski Certifikat Zagreb
Energetski certifikat Zagreb